ප්රධාන ඉච්ඡාභංගත්වය Niemann සම්මතය රෝගය සායනික පීඩා නොසලකා

ජාතික සෞඛ්ය ආයතනය සායනික මධ්යස්ථානය සාමාජිකයෙකු උතුරු පළාත් සභා සායනික නඩු ස්ථානයයි. කෙසේ වෙතත්, සංකූලතා ඇති විය විට, අදාළ පරීක්ෂණ නතර විය. (මූලාශ්රය: ජාතික සෞඛ්ය ආයතනය) සෞඛ්ය එක්සත් ජනපද ජාතික ආයතන (ජාතික සෞඛ්ය ආයතනය) පීඨාධිපති …

Continue reading