සු 11 ඔක්තෝබර් 17 ආරම්භ කිරීමට නියමිතය

CCTV අනුව ඔක්තෝබර් 12 වන දින වාර්තා වූ එම “බීජිං ටයිම්ස්” සඳහන් 11 වැනි මිනිසුන් සහිත අභ්යවකාශ යානා සු වැඩසටහන පිරිමි ගඟනගාමීන් දෙකකින් සමන්විත මෙම Jiuquan චන්ද්රිකා දියත් මධ්යස්ථානය දිගු මාර්තු දෙවන රොකට් FY11 ගුවන් …

Continue reading