ධාවන ලැබෙන ප්රයෝජන මොනවාද

සුවිශේෂී අධ්යයනය මීයන්, මොලයේ මේ අණුව මොළයේ පටක අලුත්වැඩියා, සහ මෙම මීයන් ජීවිතය දික් කරගන්න පුලුවන් නිෂ්පාදනය කිරීමට අණු ධාවන අවුලුවාලීමට කළ හැකි බව අප පෙන්වා දුන්නා. මෙම සොයා ගැනීම් සමහර neurodegenerative රෝග සංවර්ධනය නව්ය …

Continue reading