විද්යාඥයන් ප්ලූටෝ ඔබ්බට නව වාමන ග්රහයා සොයා

බොහෝ වල්ගාතරු මෙම කුයිපර් ඕට් හෝ සම්භවය, නමුත් ඔවුන්ගේ ඉලිප්සාකාර කක්ෂ එය සාමාන්යයෙන් සූර්ය පද්ධතිය පිටත ප්රදේශ ප්රධාන වශයෙන් ප්ලූටෝට වඩා රචනා කුඩා ආකාශ වස්තූන් සමන්විත වේ සැලකේ වුවත්, හිරු ඔවුන් ඇද දමනු ඇත. සෞරග්රහ …

Continue reading