ඉරාන මුහුදු තීරයේ පළමු දුර්ලභ ජලාබුජ විෂ සර්පයන් සොයා ගන්නා ලදී

එක්සත් ජනපද ෆොක්ස් පුවත් ජාලය ඔක්තෝබර් 10 ඩේලි cigarettes අනුව දුර්ලභ විෂ සර්පයන් අල්ලා ගැනීමට පාර, ධීවර බෝට්ටුවකින් ඉරාන වෙරළ store, මෙම මෙම විශේෂ ඉරාන ජලය පළමු සොයා වේ. වාර්තා අනුව, මෙම ඕමාන් ගල්ෆ් (ඕමාන් …

Continue reading