බ්ලූම්බර්ග්: 2030 මෝටර් රථය බෙදාගැනීමේ ප්රධාන ධාරාවේ වාහන කර්මාන්තය පරිවර්තනය මුහුණ බවට පත් වනු

ඔක්තෝබර් 11 වැනිදා වාර්තා වූ බ්රිතාන්ය “ඩේලි මේල්” ට අනුව බ්ලූම්බර්ග් 2030 විසින් අපේක්ෂා කරන වාර්තාව, ආණ්ඩුවේ දිරිගැන්වීම හා දිරිගැන්වීම්, විදුලි මෝටර් රථ නිදහස් සහ ආත්ම රියදුරු මෝටර් රථ සංඛ්යාව වැඩි කරනු ඇත, හෝ මෝටර් …

Continue reading