යම්තමින් සහ විළුඹ නව වැළැක්වීම මාර්ගෝපදේශ

කේම්බ්රිජ් සරසවියේ පර්යේෂකයන් දියවැඩියා 1 රෝගීන් සංවර්ධන ප්රතිකාර නව ක්රමයක් කිරීමේ පළමු පියවර වී ඇති බවත්, සාර්ථක නම්, රෝග ඉරණම විඳදරාගැනීමට අවසානය වනු ඇති නිත්ය ඉන්සියුලින් එන්නත්, බොහෝ රෝගීන් දරුවන් වන බලපෑම් . දියවැඩියාව 1 …

Continue reading