තම තරුණ නැවත වැඩි කිරීම සඳහා මීයන් තරුණ ඩිම්බ කෝෂ

තරුණ රහස්? මූලාශ්රය: BSIP VEM / විද්යා ඡායා රූප Library ඩිම්බ කෝෂ පවත්වයි හෝ ගැහැණු වයස්ගත රහස් වැළැක්වීම. පැරණි මීයන් ඩිම්බ කෝෂ තරුණ මීයන් ඩිම්බ කෝෂ වෙනුවට තමන්ගේ ජීවිතය තව දුරටත් බවට පත් වෙයි ඒ …

Continue reading