“අමුතු ශබ්ද” වාර්තා බ්රහස්පති අවුරෝරා කිරීමට ජූනෝ අභ්යවකාශ යානය

අගෝස්තු මස 27 වන සහ ldquo වන තාවකාලිකයි UNM Clothing හි පෙන්වා කවෙර්ද; ජූනෝ සහ rdquo; ඡායාරූපගත බ්රහස්පති විභාග පසුගියදා පැය දෙකකට සිට පසුව, විට අනාවරණයක් දුර බ්රහස්පති 195,000 ක් පමණ පැමිණ ඇත. මෙම ගුවන් …

Continue reading