ආරම්භ ශ්රී ලංකාවේ ප්රථම වරට අභ්යවකාශ අස්ගාර්ඩියන් වරයාගේ

ඔක්තෝබර් 12 වන දින වාර්තා වූ එම බ්රිතාන්ය “ඩේලි මේල්” ට අනුව 11 වැනි විද්යාඥයින් ජාත්යන්තර කණ්ඩායම ග්රහකය බලපෑම විනාශකාරී සිට පෘථිවිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති Asgardia නම්, අවකාශය පළමු රටවල් පිහිටුවීම, මෙම …

Continue reading