දකුණු අප්රිකාවේ පැවැත්වූ ජනගහනය අධ්යයන 500,000 ක ජනගහනයක් ඇත

දකුණු අප්රිකාව Limpopo පාසල් දරුවන්. රටේ ජනගහනයෙන් අධීක්ෂණ අධ්යයනය ග්රාමීය ප්රදේශවල සිදු කරන ලදී. (මූලාශ්රය: Ndlovu / අවදිවීමෙන් / Gallo රූප / Getty Images) අද දින දකුණු අප්රිකානු රජය විශාලතම ව්යාපෘතිය සහ mdash අපි්රකාව වැනි …

Continue reading