අඟහරු ඩිමෙන්ශියාව කිරීමට කොස්මික් විකිරණ ගඟනගාමීන් ප්රේරණය බිය

ෂින්හුවා පුවත් ඒජන්සිය, වොෂින්ටන්, ඔක්තෝබර් 10 – අභ්යවකාශ මෙම රැකියා ජනතාව ඊර්ෂ්යාව ගොඩක් කරන්න. එහෙත්, එක්සත් ජනපද පර්යේෂකයන් 10, කොස්මික් විකිරණ දිගු කාලීන හානිය, දැඩි කාරණාවලට ඩිමෙන්ශියාව ගැටලු පවා ඇති මොළයේ ඉටු කිරීමට අඟහරු ගඟනගාමීන් …

Continue reading