රුසියාවේ නවතම සංවර්ධිත රොබෝ ගගනගාමී prostheses

Cheap Cigars “රුසියානු පුවත්පතක” ඔක්තෝබර් 11 පණිවිඩය, රුසියානු පර්යේෂණ විද්යාගාර සහ සමාරා විශ්ව විද්යාලයේ එන්ජිම බලාගාරය අනුව කෘතිම රොබෝ ගගනගාමී සංවර්ධනය, මානව අත වගේ විය හැක, මෙන්ම කෘතිම ද්රව්ය හා ඇඟිලි සන්ධි. රොබෝව ක දෙකක් …

Continue reading