පරීක්ෂණ කොටසේය-තුළ කක්ෂය ක්වොන්ටම් විද්යාව පරීක්ෂණාත්මක චන්ද්රිකා “Mozi අංකය”

දත්ත සටහන: චීනය විද්යා චීන ඇකඩමියේ සිට ඔක්තෝබර් 12 වාර්තාකරු ලෝකයේ ප්රථම ක්වොන්ටම් විද්යාත්මක අත්හදා චන්ද්රිකා සංවර්ධනය ක්වොන්ටම් විද්යාව පරීක්ෂණාත්මක චන්ද්රිකා චීනයේ පළමු සහ ldquo ඉගෙන; Mozi අංකය සහ rdquo; මේ වසරේ අගෝස්තු 16 සිට …

Continue reading