අධ්යයන පළමු වරට කළල හද ගැස්ම ගැබ් වූ දින 16 පෙනී බව පෙන්වා දී ඇත

සංඛ්යා ලේඛන එක්සත් රාජධානියේ සෑම උපත් 180 පෙන්වන්න, නව 4000 වසර සඳහා සමාන වන සහජ හෘද රෝග, පිළිබඳ නඩුවක්, සෑම දිනකම සහජ හෘද රෝග සමග නව රෝගීන් 12 කි. බ්රිතාන්ය ඩේලි මේල් අනුව දැනට, නව …

Continue reading